Vedtægter for Sunds Lydige Hunde    


§ 1 Foreningens navn er Sunds Lydige Hunde.
§ 2 Foreningens formål er at stimulere interessen for hundens opdragelse uanset afstamning. Endvidere at give hundeejere indtryk af de muligheder, der gives ved at arbejde med hunden. Der arbejdes efter et fast lydighedsprogram.
§ 3 a. Børn under 14 år kan ikke deltage i lydighedstræning.
b. Trænere, aspiranter og bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af Sunds Lydige Hunde.
c. Aktive trænere og bestyrelsesmedlemmer fritages for kursusgebyr til Sunds Lydige Hunde.
d. Ved kursets start skal hunden være mindst fire måneder og være vaccineret efter de til enhver tid gældende regler i Sunds Lydige Hunde.
§ 4 Kursusgebyret der forfalder halvårligt 1. marts og 1. september fastsættes af bestyrelsen og fastlægges til godkendelse på førstkommende ordinære generalforsamling.
§ 5 Kursustilbud og / eller medlemskab er personligt.
a. Hvis kursusgebyret til Sunds Lydige Hunde ikke er betalt senest tre uger efter forfaldsdagen, betragtes man som udmeldt.
b. Efterfølgende medlemmer fra samme husstand og passive medlemmer betaler halv kursusgebyr.
§ 6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest i november måned.
Bestyrelsen indkalder medlemmerne ved opslag i klubhuset med mindst tre ugers varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest to uger før generalforsamlingen afholdes.
a. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil og skal afholdes, når 20 % af medlemmerne ønsker det – dog med mindst ti personer – fremsætter skriftlig begæring herom til formanden – med angivelse af dagsorden.
b. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra lovændringer, hvortil der kræves 2/3 stemmeflertal.
c. Skriftlig afstemning skal finde sted, når det begæres.
d. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
e. Passive medlemmer og børn under 14 år har ikke stemmeret.
f. På generalforsamlingen vælges:
    I ulige år. 3 bestyrelsesmedlemmer.
    I lige år. 2 bestyrelsesmedlemmer.
    Formand og kasserer må ikke være på valg samme år.
    Hvert år vælges. 1 suppleant og en revisor.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første bestyrelsesmøde
§ 7 Bestyrelsens arbejde.
a. Bestyrelsen tegner foreningen udadtil i enhver henseende.
b. Bestyrelsen arrangerer afholdelse af konkurrencer, opvisninger, kurser osv., når dette skønnes formålstjenligt.
c. Bestyrelsen har ret til at udelukke personer eller hunde, hvis deltagerne skønnes at være til direkte skade for foreningens virke og formål, eller til væsentlig gene for øvrige deltagere.
d. Bestyrelsen har ansvaret for at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører til.
e. Bestyrelsen er ansvarlig for afvikling af sådanne arrangementer i øvrigt og sørger endvidere for invitation af dommere, indkøb af præmier, klargøring og oprydning af trænings- og konkurrenceplads med mere.
f. I forbindelse med et arrangement kan bestyrelsen kræve startpenge. Størrelsen af disse fastsættes af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.
g. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
§ 8 Foreningen kan kun ophæves efter at det er vedtaget med 2/3 flertal af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum.
Ved foreningens ophør overgår foreningens formue efter 2 år til Dyrenes Beskyttelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 18. november 1998.